Navigering

Navigering

Sjökort kan köpas hos Karttakeskus och dess återförsäljare, bokhandlar och branschaffärer. Kortserierna i skala  1:50 000 lämpar sig bäst för båtfarare. Enbladskartorna över kusten och insjöarna lämpar sig också bra för båtbruk. Översiktskartorna i skala 1:100 000 – 1:500 000 lämpar sig för havssegling och ruttplanering. Nyttig information om sjökort, farleder etc. hittar du på webbplats www.traficom.fi/sv/transport/sjofart/sjokort.

Båtlivets ABC – Navigering Kartserierna förnyas med 2-3 års intervaller. Kartkorrigeringarna, som görs mellan utgåvorna och som anses ha betydelse för båtfarare sammanställs på webbplats www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/underrattelser-sjofarande.

På sjökortet är det mest praktiskt att mäta en distans i nautiska mil eller sjömil. En sjömil är cirka 1852 meter Från skalan på sjökortets vänstra eller högra sida avläser du distans som du  mätt upp på sjökortet (bild). 

Farten til sjöss anges knop, dvs. sjömil timmen. Om båtens hastighet är sex knop, betyder det att båten tillryggalägger en distans på sex sjömil på en timme. 

 

Då distans, tid och fart behandlas kan någon av dessa räknas ut med tillhjälp av följande formler, då de två övriga storheterna är kända: 

  • distansen = farten x tiden
  • farten = distansen / tiden
  • tiden = distansen / farten

 

I föregående formler meddelas distansen i sjö- mil, farten i knop och tiden i timmar. Om man vill ange tiden i sekunder, vilket kommer i fråga på korta distanser och vid hastighetsmätning, använder man nedanstående formler. Därvid anges tideni sekunder, distansen i sjömil och farten i knop.

  • distansen = farten x tiden / 3600
  • farten = distansen x 3600 / tiden
  • tiden = distnsen x 3600 / farten

 

För att på ett ungefär räkna ut din fart kan du använda ”spottloggen”. Man mäter då någon del av relingen i meter och ser hur många sekunder det tar för ett föremål att passera det uppmätta avståndet.

Farten erhålls ur formeln:

  • Farten (i knop) = 2 x det uppmätta avståndet (1 meter) / tiden (i sekunder)
  • Exempel: 2 x 6 m / 4 s  = 3 knop

Kompassens användning

Kompassens användning som hjälpmedel för orientering till sjöss förutsätter naturligtvis att du känner till principerna för kompassens användning och att du kan omsätta dessa i praktiken.

Också i en liten båt är en handkompass nyttig. Även om du mest rör dig i hemmavattnen och i dagsljus kan du överraskas av exempelvis dimma. Om man gör längre färder och kommer att röra sig också i mörker är kompassen alltid ett oundgängligt hjälpmedel vid navigering.

Utöver jordmagnetismen påverkas kompassen även av de magnetfält som bildas av båtens järndelar och elektriska utrustning. När man på sjökortet tar ut en kurs mellan två punkter, d.v.s. den rättvisande kursen, bör man göra de korrigeringar som jordmagnetismen och båtens magnetism förutsätter för att kunna följa den önskade kursen.

Kursuttagning på sjökortet 

Veneilyn Aapinen: suunnan määrääminen kartaltaPå sjökortet räknar man alltid kurserna utgående från att horisonten är indelad i 360° gradering. Norr är 0° eller 360°, ost 90°, syd 180° och väst 270°. Den rättvisande kursen (K) mellan två punkter bestäms på kortet så, att man med gradskiva mäter den vinkel, som kurslinjen bildar med kortets nordsydriktning. På gradskivan finns det två graderingar, från vilka man ser gradtalen både för den önskade kursen och dess motsatta kurs.

 

 

Uträkning av kompasskurs

Då man räknar ut kompasskurs bör man beakta både missvisningen som förorsakas av jordmagnetismen och deviationen som beror på magnetismen i båten.

Missvisningen anges i sjökortets kompassros med gradtal och förklaring om missvisningen är västlig eller ostlig. Om missvisningen är ostlig, är förtecknet plus och om missvisningen är västlig, är förtecknet minus. Dessutom anges det år, då missvisningen är definierad samt hur mycket missvisningen årligen förändras. Den årliga förändringen ges i minuter. En minut är ca 0,0167 grad, d.v.s. 60 minut är en grad. Missvisningen förändras således beroende på, var vid kusten man
befinner sig.

Exempel:

Missvisning 7,1° (+6’) 2010. Missvisningen för 2010 är således +7,1° eller ost om kartnord och den årliga förändringen +6’ eller +0,1°. Enligt detta skulle missvisningen år 2019 vara +8,0° på samma vattenområde.

Deviationen, dess storlek i grader och riktning beror på de magnetfält som förorsakas av båtens järndelar och elektriska utrustning samt styrkan i dessa fält. Deviationens storlek och riktning på båtens olika kurser bör kontrolleras, annars är ompassen opålitlig.

En deviationstabell eller -kurva görs upp för båten. Den anger vilken kompassens avvikelse är från den magnetiska kursen vid olika kompasskurser.

Det är skäl att använda experthjälp när man uppgör deviationstabell eller -kurva.

Uträkning av kurser

Båtföraren bör kunna räkna ut kompasskursen, när den rättvisande kursen, missvisningen och deviationen är kända och på motsvarande sätt räkna ut den
rättvisande kursen när kompasskursen, deviationen och missvisningen är kända.

Hur man beaktar deviationens och missvisningens förtecken i beräkningarna:
När man räknar från den rättvisande kursen till kompasskursen, förändras förtecknet för både deviationen och missvisningen. När man räknar från kompasskursen till den rättvisande kursen, bibehålls både deviationens och missvisningens förtecken som sådana.

Exempel:

Den rättvisande kursen är 142° och missvisningen enligt kortets kompassros är +4,2°. Deviationen erhålls från deviationstabellen enligt den magnetiska kursen. Deviationen -12°. Kompasskursen räknas ut på följande sätt:

K                  142,0°
missvisning    -4,2°
Km               137,8°
deviation     +12,0°
Kk                149,8° ≈ 150°

Exempel:

Båtens kompasskurs är 218°, motsvarande deviation +7° och missvisningen +4,2°. Den rättvisande kursen räknas ut på följande sätt:

Kk                218,0°
Deviation       +7,0°
Km               225,0°
Missvisning    +4,2°
K                   229,2° ≈ 230°

 

När man använder en vanlig båtkompass är det fullt tillräckligt att bestämma gradtalen med en hel grads noggrannhet. I en liten båt kan kompasskursen ändå inte upprätthållas med mera än några graders noggrannhet.

Exempel på en båts deviationskurva:

Den magnetiska kursens värden är insatta på vertikalaxeln. Motsvarande deviationsvärde avläses på horisontalaxeln. De enskilda observationer, enligt vilka kurvan görs upp, kan vara inexakta. När en kompenserad kurva erhålls ur ett stort antal observationer, är informationen om båtens deviation tillräckligt exakt.

Deviation

Veneilyn Aapinen: eksymä