Suomi veneilee -palvelun käyttöehdot

1 Palvelun kuvaus

www.suomiveneilee.fi on Venealan keskusliitto Finnboat ry:n (y-tunnus 0222458-5, osoite Käenkuja 8 A 47 00500 Helsinki) (”Finnboat”) ylläpitämä veneiden, venevarusteiden ja muiden veneilyyn liittyvien tuotteiden ja palveluiden (”Tuotteet”) haku- ja ilmoitusportaali (”Palvelu”).

Palvelun avulla Finnboatin jäsenet (”Myyjä”) voivat julkaista ilmoituksia myynnissä olevista Tuotteista. Tämänhetkiset Finnboat-jäsenet löytyvät osoitteesta www.finnboat.fi/jasenet/.

2 Käyttöehdot

Palvelu on sekä Myyjille että muille käyttäjille (molemmat erikseen ”Käyttäjä”) maksuton. Käyttämällä www.suomiveneilee.fi -verkkosivustoa ja sivustolla tarjottavaa Palvelua, Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot, jotka muodostavat sitovan sopimuksen Käyttäjän ja Finnboatin välille (”Sopimus” tai ”Ehdot”).

Selvyyden vuoksi todetaan, että sopimus, joka mahdollisesti syntyy Myyjän ja Tuotteen ostajan välille, on ainoastaan Myyjän ja Tuotteen ostajan välinen. Finnboat ei ole tällaisen sopimuksen osapuolena, eikä vastaa kummankaan tahon velvoitteista toisiaan tai kolmansia tahoja kohtaan.

3 Myynti-ilmoitukset

Finnboat ei vastaa Palvelussa markkinoiduista Tuotteista tai Myyjien Palveluun lisäämistä tiedoista (”Myynti-ilmoitus”). Finnboat ei voi taata, että Tuotteet toimitetaan niiden ostajalle Myyjän Palvelussa esittämien tietojen mukaisesti.

Myyjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki oikeudet myydä Tuotteita, joiden Myynti-ilmoituksia Myyjä lisää Palveluun. Finnboat pidättää oikeuden poistaa Myynti-ilmoituksia Palvelusta ilman eri ilmoitusta. Finnboat ei kuitenkaan valvo Palveluun ladattua materiaalia.

Myyjä sitoutuu noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeita Tuotteiden myynnissä. Myyjä sitoutuu erityisesti noudattamaan kuluttajansuojalakia (38/1978, mukaan lukien lain etämyyntisääntely) ja henkilötietolakia (523/1999) ja vastaa kaikista Tuotteiden myyntiin sovellettavista veroista ja maksuista ja niiden suorittamisesta.

4 Käyttöoikeudet

Finnboat myöntää Käyttäjälle rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua näiden Ehtojen mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua tai sen osaa muilla tavoin kuin mitä näissä Ehdoissa nimenomaisesti sallitaan. Kaikki oikeudet Palveluun ja sen sisältöön, Käyttäjän omaa sisältöä lukuun ottamatta, ovat Finnboatin tai sen lisenssinantajien omaisuutta.

Finnboatille ei tällä Sopimuksella siirry Käyttäjän immateriaalioikeuksia. Myyjä myöntää Finnboatille maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, ei-yksinomaisen, siirrettävissä ja alilisensoitavissa olevan oikeuden valmistaa Myynti-ilmoituksesta kappaleita sekä saattaa Myynti-ilmoitus yleisön saataville Palvelussa ja sen markkinoinnissa sekä kääntää ja muokata Myynti-ilmoitusta siltä osin kuin Palvelun tarjoaminen ja markkinointi sitä edellyttävät. Myyjä takaa, että sillä on kaikki oikeudet myöntää tässä myönnetty käyttöoikeus Finnboatille.

5 Palvelun käyttö ja saatavuus

Myyjä käyttää Palvelua Finnboatilta saadun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Myyjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnustaan ja salasanaansa huolellisesti ja pitämään ne salassa sekä vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu kolmansien tietoon. Myyjä on vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Palvelu tarjotaan Käyttäjille sellaisena kuin se on, ilman takeita Palvelun virheettömyydestä. Finnboat voi muuttaa ja päivittää Palvelua milloin tahansa. Palvelussa voi myös olla tilapäisiä käyttökatkoksia ylläpito- tai muista syistä.

Finnboat ei vastaa Myynti-ilmoituksen tai Palveluun ladattujen tietojen tai materiaalin säilyttämisestä tai varmuuskopioinnista.

6 Vastuunrajoitukset

Finnboat tarjoaa Palvelua veloituksetta. Finnboat ei missään tapauksessa korvaa vahinkoja, joita Palvelun käytöstä voi aiheutua. Finnboat ei vastaa Myyjien toiminnasta tai Palvelun kautta välitetyistä tiedoista tai materiaalista.

Finnboat poistaa mahdollisen lainvastaisen tai kolmansien oikeuksia loukkaavan Myynti-ilmoituksen siitä tiedon saatuaan. Ilmoitukset lain tai näiden Ehtojen vastaisista Myynti-ilmoituksista voi toimittaa osoitteeseen: [●]

7 Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se pysyy voimassa niin kauan kun Käyttäjä käyttää Palvelua.

Käyttäjä voi lopettaa Palvelun käyttämisen milloin tahansa. Finnboat voi lopettaa Palvelun tarjoamisen tai sulkea Palvelun kokonaan tai tilapäisesti milloin tahansa. Sopimus päättyy, kun Käyttäjä lakkaa käyttämästä Palvelua tai jos Finnboat lopettaa Palvelun tarjoamisen Käyttäjälle.

Sopimuksen ehdot, joiden voidaan luonteensa vuoksi tai muutoin katsoa tarkoitetun jäämään voimaan myös Sopimuksen voimassaolon päätyttyä, jäävät voimaan myös Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.

8 Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen

Finnboatilla on oikeus siirtää tämä Sopimus kolmannelle, jolle Palvelu siirtyy sen johdosta, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palvelun tarjoaja muuttuu. Finnboat voi myös käyttää alihankkijoita ja sopimuskumppaneita Palvelun tarjoamiseksi. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Sopimusta ilman Finnboatin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Finnboat varaa oikeuden muuttaa Sopimusta ilmoittamalla siitä Käyttäjälle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä vähintään yhden (1) kuukauden ennen muutosten voimaantulemista. Käyttäjä hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset jatkamalla Palvelun käyttöä ilmoituksen saatuaan. Jos Käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita Ehtoja, hänen on lopetettava Palvelun käyttö.

9 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluun ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa tai kansainvälistä yksityisoikeutta koskevia säännöksiä.

Palvelun käyttöä koskevat ja muut Finnboatin ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on aina oikeus nostaa kanne tai olla vastaajana kotipaikkansa alioikeudessa. Kuluttajalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi (ks. lisäohjeet osoitteesta kuluttajariita.fi).