Båtbränden är alltid farlig

Båtbranden är alltid farlig 

En båtbrand är alltid farlig, den enda vägen till räddning är vattnet. Bensin och speciellt förångad bensin är det farligaste tänkbara. Den vanligaste orsaken till båtbrand är att förångat bränsle antänds av låga eller gnista. En kaffekopp förångad bensin motsvarar till sin sprängverkan ett och ett halvt kilo dynamit…

Man kan förhindra brand i båten genom att vara aktsam. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna är att ha en välfungerande ventilation. Ångorna från brinnande vätskor samlar sig nämligen, genom att de är tyngre än luften, på båtens botten. Särskilt känsliga är utrymmena för bränsletankar, mellanrummet mellan båtbottnen och durken – kölsvinet – samt ackumulatorfack och förvaringsplatserna för flytgasflaskor. Det finns flytgasanläggningar i många båtar och alltför ofta har de, trots all information, installerats fel. Installera alltså inte själv flytgasapparatur!

Båtar med inu- eller inombordsmotor har i allmänhet maskinell ventilation av motorutrymmet. Fläkten bör alltid kopplas på före motorn startas; minimitiden som rekommenderas är två minuter. Kom ihåg att man aldrig får tända öppen eld, starta motorn eller koppla på andra aggregat som kan åstadskomma gnistor, innan man noggrannt ventilerat båtens innerutrymmen.

En gnista kan även uppstå i felaktiga elinstallationer. Detta är också förutom förgasat bränsle den allmännaste orsaken till båtbränder.

Regelbunden service av elanordningarna är en viktig förebyggande åtgärd. Endast reservdelar som lämpar sig för båtbruk får användas.

Veneilyn Aapinen: venepalo on aina vaarallinen

Såhär förhindrar du båtbrand

• Bryt alltid strömmen före motorservice antingen genom att öppna huvudströmbrytaren eller genom att lösgöra ackumulatorns jordade kabel.
• Använd icke bränsletankar eller -tratt av plast. En plasttratt kan åstadkomma friktionsgnistor vid kontakt med metall.
• Vid tankning släck alltid motorn och stäng av alla aggregat, som fungerar med bränsle eller gas.
• Rök inte när du tankar!
• Ventilera motorn efter det den varit i gång och före start. Lukten av bränsle är ALLTID ett tecken på fara.
• Förhindra bränsleläckage och gnistbildning.
• Kom ihåg att en läckande förgasare alltid är farlig. Det lönar sig att installera ett med metallnät försett insamlingskärl under motorn. Då sugs det bränsle som läckt ut in i insugningskanalen av undertrycket. Om motorn ej har luftrenare, som samtidigt utgör flamskydd, lönar det sig att täcka insugningsöppningen med ett finmaskigt metallnät.
• Isolera avgasröret från lättantändliga ytor.
• Läs bruksanvisningen för släckarna innan du behöver dem.
• Använd kök och värmare enligt tillverkarens anvisningar.
• Om du har en stor båt, gör brandskyddsgranskning varje år.
• Anskaffa en separat kåpa för ackumulatorn.
• Försäkra dig om att flytgasaggregaten är författningsenligt installerade.

Om din båt fattar eld

• Stanna genast motorn.
• Styr fören upp i vind.
• Använd släckaren, som hör till din båts standardutrustning.
• Stäng av bränslesystemet och flytgasaggregaten.
• Bryt huvudströmmen.
• Släck pyrande brandhärdar med vatten.
• Lämna inte en släckt brand obevakad, den kan bryta ut på nytt.