Över gränserna

Över gränserna

Schengen-avtalet 

Avsikten med Schengen-avtalet är att underlätta människors rörlighet i trafiken mellan avtalsländerna. I praktiken betyder detta, att man avstått från gränskontrollen i trafiken mellan avtalsländerna. Det finns nu 26 Schengen-land, inklusive bl.a. alla Östersjöstaterna med undantag av Ryssland. Som motvikt mot upphörandet av kontrollerna vid de inre gränserna har man utökat samarbetet myndigheterna emellan och förenhetligat kontrollerna vid de yttre gränserna. Med yttre gräns förstår man gränsen mot ett land som inte omfattat Schengen-avtalet. Finland kan också av speciella skäl tillfälligt återinföra gränsbevakning av tidigare modell vid de inre gränserna.

Schengen-reglerna betyder dock inte passfrihet, utan personer skall fortfarande ha giltigt pass eller ett fotoförsett identitetsbevis, som polisen beviljat efter 1.3.1999. Passet eller identitetsbeviset skall vid anmodan företes en myndighet som ber om det. Tack vare den nordiska passfriheten behöver man inom de nordiska länderna inte heller i framtiden medföra officiella resedokument.

Råd för fritidsbåtar inom Schengen-området 

Då man reser till Schengen-länder behöver fritidsbåtar inte längre uppsöka gränskontroller. Man behöver inte ens använda officiella farleder, utan man kan lämna Finland och komma till Finland där man önskar. Estland, Lettland och Litauen är också Schengen-länder, varför det inte mera existerar gränskontroller då man reser till dessa länder. Gränsbevakningsmyndigheterna kan dock också i fortsättningen göra stickprovsmässiga kontroller, där man utreder den rutt båtförarna använder och vilka passagerare som reser med båten. En dylik kontroll kan utföras såväl i skydd av skärgården som ute på öppet vatten.

Även om det med avseende på gränsformaliteterna nu är friare att röra sig mellan Schengenländerna skall man fästa speciell uppmärksamhet vid ruttplaneringen. Då man rör sig utanför officiella farleder är grund och uppgrundningar inte utmärkta på samma sätt som i farlederna. Också sjökortsinformationen kan vara inexakt inom områden, som ligger utanför farlederna.

Det är lättare att navigera inom farlederna än utanför dem. Vid ruttplaneringen lönar det sig också att beakta trafiken. Sålunda kan den livliga fartygstrafiken mellan Helsingfors och Tallinn inte nödvändigtvis beakta fritidsbåtar, som från kringliggande vatten kommer in på farlederna.

Gränsformaliteterna till Ryssland och Saimen

Ryssland är icke ett Schengen-land, varför gränsformaliteterna fortfarande är i kraft då man reser till Ryssland eller Saima kanal. Detta betyder, att då man med båt åker dit skall fritidsbåtar vid utfart och infart använda de i sjökortet utmärkta officiella farlederna. Farkosten skall längs dessa farleder färdas från territorialhavet den kortaste rutten till gränsövergångsstället och tvärtom. Som gränsövergångsställen för fritidsbåtfarare fungerar sjöbevakningsstationerna
i Aspö, Hangö, Åland och Helsingfors samt Santio och Huijamaa hamn.

Gränsövergångsställena för fritidsbåtar är i Finland öppna mellan kl. 8–22. Innan man anländer till gränsövergångsstället är det bra att ca en timme i förväg anmäla sig på sjö-VHF kanal 68 eller ringa upp ifrågavarande sjöbevakningsstation. Det är också bra att ha besättningsförteckningen ifylld, ty det påskyndar
skötseln av gränsformaliteterna. Då man reser till Ryssland skall man ha fyra besättningsförteckningar och sex dylika då man reser via Saima kanal. Tilläggsuppgifter om gränsformaliteterna och besättningsförteckningarna får man på Gränsbevakningsväsendets webbsidor www.raja.fi.

 

Veneilyn Aapinen: Rajojen ylittäminen

Åland

Schengen-reglerna förändrar på intet sätt Ålands ställning inom EU. Skattegränsen mellan landskapet Åland och fasta Finland kvarstår. En båtförare som överskrider skattegränsen behöver fortfarande inte använda sig av skilda skattevägar (tullvägar) eller anmäla sig vid tullklareringsplatserna förutsatt, att båten inte medför gods som skall anmälas för förtullning. Tilläggsuppgifter om reglerna finns på www.tulli.fi.