Sjötrafiklagen 782/2019

Sjötrafiklagen 782/2019

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft i juni 2020.

uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 2020

Centrala förnyelser i den nya sjötrafiklagen är bl.a.

Definition på farkoster som omfattas av lagen:

  • I den nya lagen avses med ”Farkost är ett fartyg, fortskaffningsmedel och färdmedel som har kontakt med vattnet och som är avsedd för färd på vatten”.

Befälhavardefinitionen och  förtydligande av befälhavarens ansvar:

  • Som befälhavare avses den som styr, framför eller annan person som de facto styr eller manövrerar farkosten. Befälhavaren ansvarar bland annat för det, att personerna på farkosten är iklädda flytredskap om förhållandena så förutsätter.

Hyresbåtsregleringen befrias:

  • Man avstår från besiktnings- och utrustningskraven för hyresbåtar och för obemannat uthyrda båtar gäller den allmänna regleringen för fritidsbåtar.

Läs ytterligare på Traficoms webbplats.

Den nya sjötrafiklagen finns i sin helhet på Finlex webbplats https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190782
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.