Vad är båtens CE-certifiering?

Vad är båtens CE-certifiering?

Alla 2,5-24 m fritidsbåtar som säljs inom EU skall uppfylla fritidsbåtdirektivets krav, d.v.s. vara certifierade. Som ett tecken därpå skall båten vara CE-märkt. Båten skall dessutom vara försedd med en tillverkarskylt ur vilken framgår förutom tillverkaren båtens modell, båtkonstruktionskategori, bärighet samt största tillåtna motoreffekt. CE-märket kan också ingå i denna tillverkarskylt.

Veneen CE-kilpi

Direktivet ställer krav på båtarnas konstruktionsmässiga säkerhet. Denna uppnås genom riktig planering och tillverkning. Då båten är certifierad fäster tillverkaren CE-märket på denna och undertecknar en försäkran över att båten är tillverkad i enlighet med direktivets krav. Säljaren skall överlämna denna sk. Försäkran om överensstämmelse åt båtens köpare. Dessutom skall kunden i samband med köpet få Ägarens Instruktionsbok, en slag användarinstruktion över båten.

Beroende på hur stor båten är och för hur krävande förhållanden båten är planerad (d.v.s. till vilken konstruktionskategori den hör), kan certifieringen av båten göras av tillverkaren själv eller så kan han använda experthjälp av ett opartiskt sk. Anmält organ. Båtens köpare skall noggrant utreda, en hurudan båt han står i beråd att köpa och om båten uppfyller de planerade användningsbehoven. Båtarnas konstruktionskategorier uppger båtens användningsförhållanden som båtar tillverkade enligt de olika konstruktionskategorierna skall tåla utan, att farkostens eller passagerarnas säkerhet riskeras.

Konstruktionskategorierna är:

A – Fritidsbåt i konstruktionskategoriklass A är planerad att användas i förhållanden, då vindstyrkan kan överstiga 8 beaufort och den signifikanta våghöjden är minst 4 meter, förutom förhållanden som avviket från det vanliga såsom storm, orkan, tornado och jättevågor som beror på sjöförhållanden.

B – Fritidsbåt i konstruktionskategori B är planerad att användas i förhållanden, då vindstyrkan inte överstiger 8 beaufort och den signifikanta våghöjden 4 meter.

C – Farkost i konstruktionskategori C är planerad att användas i förhållanden, då vindstyrkan inte överstiger 6 beaufort och den signifikanta våghöjden 2 meter.

D – Farkost i konstruktionskategori D är planerad att användas i förhållanden, då vindstyrkan inte överstiger 4 beaufort och den signifikanta våghöjden 0,3 meter och de tillfälliga vågornas höjd är som störst 0,5 meter.

Kom alttså ihåg att: 

– kontrollera att båten är CE-märkt
– försäkra dig om att man med båten levererar Ägarens Handbok åt dig
– kontrollera att du av försäljaren får en Försäkran om överensstämmelse
– bli förtrogen med Ägarens Handbok och använd båten enligt bokens anvisningar.