Sari Multala, Finnboat och Utbildningsstyrelsen stöder ståhej på sjön!

Ajankohtaista

Ståhej på Sjön är ett landsomfattande sjösäkerhets- och läsinlärningsprojekt. Riksdagsledamot och trefaldiga världsmästaren i kappsegling Sari Multala är officiell ambassadör för projektet. Projektets stöds av Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf, Läsrörelsen/Utbildningsstyrelsen, Finlands Klasslärare rf samt Finlands Rektorer rf.

Sari Multala

Målsättningen för det landsomfattande Ståhej på Sjön-klassläseboksrörelsen, som omfattar alla Finlands lågstadier, är att erbjuda varje barn en möjlighet att lära sig och bli intresserad av att röra sig mångsidigt och tryggt på vattnet samt att motiveras att utveckla sina simkunskaper, och att i Finland uppfostra en ny båtlivsgeneration och en generation som rör sig till sjöss. I Ståhej på Sjön-klassläseboksprojektet finansierar företag med samhällsansvar arbetsredskapen till varje lågstadium i Finland, med vilka man kan lära in grundläggande medborgerliga kunskaper för att tryggt röra sig till sjöss.

”Läskunskapen är förutsättningen för all inlärning och det är roligt att läsa om den inspirerande berättelsen om Våghalsarna. Att läsa tillsammans med klassen erbjuder möjligheter till mångsidig upplevelsebaserad inlärning och samarbete med sjösportsföreningar. Färdigheterna att röra sig till sjöss är viktiga grundkunskaper, vilkas inlärning underlättas i och med detta klassläseboksprojekt. I bokserien stiger omvårdnaden av miljön och vattenområdena kraftigt fram, vilket jag anser vara speciellt viktigt”, berättar Sari Multala.

”Enligt oss är projektet ytterst viktigt i ett tusen sjöars land med stark båtlivskultur: det är fint att sjösäkerhet och båtlivsfärdigheter lärs vid sidan av övriga grundkunskaper redan åt barn i lågstadieålder. Tack vare projektet får barnen i god tid en känsla för att tryggt röra sig till sjöss och vi hoppas så klart, de via projektet växer upp till båtmänniskor som känner sitt ansvar”, konstaterar för sin del Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

”Familjen, kompisarna och fritidsaktiviteterna inverkar i betydande grad på barns och ungas läslust. Vi gick med i det treåriga Ståhej på Sjön-klassläseboksprojektet för i det kombineras så många för barnen viktiga saker. Genom Ståhej på Sjön-böckerna utvecklar man barnens mångsidiga läskunskaper, då man med läsandet kombinerar inlärningen och intresset för nya medborgarkunskaper”, fortsätter läsrörelsekoordinatorn Pia Lumme från Utbildningsstyrelsen.

Ståhej på Sjön hjälper skolorna att uppfylla sina inlärningsförpliktelser

Ståhej till Sjön

I läroplanen för den grundläggande utbildningen (OPS16) förpliktigas lågstadierna att försäkra sig om bl.a. barnens grundsimkunskap, att rädda sig ur vattnet och andra grunder för att tryggt rör sig till sjöss. Skolorna har varken haft en gemensam undervisningsmodell, behövliga verktyg eller resurser.

Ståhej på Sjön-böckerna lär ut dessa viktiga medborgarfärdigheter: att röra sig till sjöss och i naturen, säkerhetsangelägenheter samt bl.a. allemansrätten. Den första boken Våghalsarna på seglingsläger berättar om sex Våghalsar, som lär sig seglingens grunder. I den följande boken lär de sig vara till sjöss i en motorbåt. Den tredje boken ledsagar att skydda vattenmiljön. Bokserien publiceras både på finska och på svenska.

Den samhällsanvarsfulla målsättningen är att skänka böckerna till varje skola

Ståhej på Sjön-klassläseboksprojektet har som målsättning att årligen donera en låda (25 st) av alla tre läroböcker åt varje lågstadium (1500) i Finland. Detta möjliggör, att alla skolor får i bruk böckerna samtidigt. Böckerna kan läsas vid sidan av det övriga skolarbetet klassvis tillsammans, en åldersklass i taget. Man kan öva lärdomarna i böckerna under lektioner i olika ämnen, för de stöder samarbetsfärdigheterna som utvecklar den upplevelsebaserade inlärningen. Böckerna inspirera barnen att röra på sig och styr skolorna till samarbete med lokala sjösports-, seglar- och båtföreningar.

”Båtföreningarna och företagen har donerat lådor redan under två års tid till tiotals skolor runt om i Finland. På grund av den utmärkta feedback man fått av detta samarbete utvidgas klassläseboksprojektet att omfatta alla lågstadier i Finland. Vi söker som bäst via våra medlemsföretag och nätverk samhällsansvarsfulla kumpaner för att förverkliga detta betydande landsomfattande projekt för hållbar utveckling. Vi hälsar alla välkomna att utveckla Finland, läskunskapen hos våra barn, sjösäkerheten, sportsligheten, samhälleligheten och att öka båtfararnas antal i Finland”, säger Ståhej på Sjön-producenten Lissu Suursalmi, som koordinerar projektet.