Det finns fler än en metod för att minska koldioxidutsläppen från båtar

Ajankohtaista

Det behövs teknikneutrala lösningar för att minska koldioxidutsläppen från fritidsbåtar, betonar den internationella båtbranschens paraplyorganisation ICOMIA i sin omfattande rapport.

I ICOMIA:s och ingenjörsföretaget Ricardos rapport 'Pathways to Decarbonisation for the Recreational Marine Industry' undersöktes effekterna av fem olika framdrivningssystem på utsläpp, kostnader, användbarhet, prestanda, räckvidd och infrastruktur. I rapporten användes nio olika användarprofiler för att undersöka hur olika framdrivningssystem påverkar fritidsbåtars totala utsläpp över hela livscykeln. Förnybara flytande bränslen, som inte kräver tekniska förändringar i motorerna (så kallade drop-in-bränslen), kan inom de närmaste åren bli det mest betydande sättet att minska koldioxidutsläppen i det befintliga båtbeståndet. Drop-in-bränslen är särskilt betydelsefulla eftersom fritidsbåtarnas livscykel är mycket lång, och endast en marginell del av båtarna byts ut varje år.

Framtiden kommer att innebära en variation av olika framdrivningssystem. Förutom förbränningsmotorn kommer vi att se alternativa lösningar såsom elpropulsion, samt båtar som drivs av vätgas och olika hållbara bränslen. Dessutom kommer vi att bevittna hybridlösningar som kombinerar förbränningsmotorer och batterier. 

"När det gäller elektrifiering är vatten en särskilt utmanande miljö. Om man jämför med biltrafiken kan man säga att båtar kör i en konstant uppförsbacke, då de tar sig genom vattnet. Därför går det inte att förbättra verkningsgraden genom att återvinna bromsenergin, säger Jarkko Pajusalo, vd för Båtbranschens Centralförbund Finnboat. 

Valet av framdrivningssystem för båtar påverkas främst av deras användningsområde, samt att båtlivet koncentreras till sommarsäsongen. Många fritidsbåtar används i genomsnitt endast 35–48 timmar per år, så valet av kraftkälla kan påverka de totala livscykelkostnaderna med 5–250%.

"I jämförelse med vägtrafikens utsläpp under användning har båtarnas utsläpp mycket mindre påverkan", sammanfattar Pajusalo.

Enligt ICOMIA:s ordförande Darren Vaux identifierar branschen utmaningarna med att minska utsläppen från fritidsbåtar.

"Förnybara bränslen ger båtägare möjlighet att agera omedelbart, samtidigt som branschen fortsätter att innovera och investera i nya teknologier", säger Vaux.

Betydelsen av utsläpp från fritidsbåtar är låg

Enligt undersökningen genererar fritidsbåtliv mindre än 0,1 % av världens totala växthusgasutsläpp. Fritidsbåtarnas andel av de totala utsläppen är 0,4 % i Europa och 0,7 % i USA. Den globala fritidsbåtsindustrin är aktivt involverad i att bevara havsmiljön och utforskar möjligheter att utöka gemensamma insatser. I USA har båtindustrin under de senaste två decennierna minskat utsläppen från motorer med över 90 % och förbättrat bränsleeffektiviteten med över 40 %, och det finns ingenting som pekar på att den positiva utvecklingen skulle sakta ner.

I ICOMIA:s och ingenjörsföretaget Ricardos rapport 'Pathways to Decarbonisation for the Recreational Marine Industry' undersöktes effekterna av fem olika framdrivningssystem på utsläpp, kostnader, användbarhet, prestanda, räckvidd och infrastruktur. I rapporten användes nio olika användarprofiler för att undersöka hur olika framdrivningssystem påverkar fritidsbåtars totala utsläpp över hela livscykeln.

Förnybara flytande bränslen, som inte kräver tekniska förändringar i motorerna (så kallade drop-in-bränslen), kan inom de närmaste åren bli det mest betydande sättet att minska koldioxidutsläppen i det befintliga båtbeståndet. Drop-in-bränslen är särskilt betydelsefulla eftersom fritidsbåtarnas livscykel är mycket lång, och endast en marginell del av båtarna byts ut varje år.

Vätgas är en framväxande teknik och en annan möjlig metod för att minska koldioxidutsläppen från båtar. Detta förutsätter dock en optimerad produktionsprocess. Om vätgasen produceras genom elektrolys med elektricitet som inte genereras från fossila bränslen, kan den minska koldioxidutsläppen från vissa typer av båtar.

Elpropulsion är en del av strategin för att minska koldioxidutsläppen, men lämpar sig inte allmänt för alla typer av fritidsbåtar eller användningsändamål och användarprofiler. I helt elektriska båtar är betydelsen av råmaterial och produktionens koldioxidutsläpp större än i traditionella framdrivningssystem. Jämfört med en förbränningsmotor minskar därför en båt med ett batteridrivet elsystem inte nödvändigtvis de totala växthusgasutsläppen över hela livscykeln. I forskningen beaktades även batteriets livslängd samt laddningscyklernas påverkan på batteriprestandan. Detta kan vara av betydelse särskilt för sällan använda vattenfarkoster, vars livslängd emellertid är lång. Då kan det hända att batterier behöver förnyas flera gånger under båtens livscykel.

Hybridkraftsystem, där både elmotorer och förbränningsmotorer används, kan minska koldioxidutsläppen från båtar som används mycket och under längre perioder. Hybridtekniken erbjuder största möjligheter att minska utsläppen i båtar med hög användningsgrad, som till exempel i båtuthyrning.

Miljövänlig farled för fritidsbåtlivet

ICOMIA:s forskning pekar även ut en farled för beslutsfattare och intressenter inom båtbranschen, när det gäller tekniker och arbetsmetoder som behövs för att minska koldioxidutsläppen. Nästa steg som branschen strävar efter är

  • Införandet av en teknikneutral strategi för att minska koldioxidutsläppen inom båtlivet.
  • Accelerera utvecklingen och distributionen av förnybara bränslen samt stödja införandet av nya bränslen genom upplysningskampanjer för konsumenter.
  • Konsument­säkerhet och statliga myndigheter, som samarbetar med båtbranschen samt elektriska standarder och säkerhetsföreskrifter för vattenfarkoster.
  • Utvidgning av skatteavdrag för forskning och utveckling samt investeringar i att förbättra batteriernas energitäthet och forskning om vätgasteknik som kan tillämpas inom båtlivet.
  • Kontinuerlig forskning för att utvärdera befintliga och nya tekniker samt dessas tillämpning inom fritidsbåtlivet.

Länkar

Ladda ner forskningssammanfattningen (pdf)
ICOMIA: Propelling our Future