Kaupallisten toimijoiden vastuut uuden direktiiviin mukaan

Ajankohtaista

Uusi huvivenedirektiivi 2013/53/EU astuu voimaan 17. tammikuuta 2016. Venevalmistajille uusi direktiivi aiheuttaa lisää työtä, kun valmistettujen venemallien on täytettävä uuden huvivenedirektiivin vaatimukset viimeistään vuoden siirtymäkauden päättyessä 17.1.2017. Direktiivissä on entiseen tapaan varsin vähän teknisiä vaatimuksia, sillä yksityiskohtaiset vaatimukset on kerätty noin 70:een direktiiviin harmonisoituun EN ISO- Small Craft standardiin.

Tässä tekstissä on tarkoitus selvittää, miten uusi direktiivi vaikuttaa venealan yrityksiin. Direktiivi on laadittu uuden lähestymistavan mukaan, eli samalla tavalla kuin muutkin EU direktiivit. Uuden lähestymistavan mukaan direktiivissä on määritetty myös vastuut kaupallisille toimijoille. Uudessa direktiivissä on listattu kaupalliset toimijat ja ne on jaettu viiteen ryhmään: valmistaja, edustaja, maahantuoja, jakelija ja yksityinen maahantuoja. Oheisena ovat direktiivin mukaiset määritelmät ja eri toimijoiden tehtävät.

Valmistaja: Luonnollinen tai oikeushenkilö, joka itse valmistaa, suunnittelee tai teettää suunnitelmat tai valmistuttaa tuotteen. Valmistaja markkinoi tuotetta omalla tuotenimellään tai tavaramerkillään.

Valmistajan tehtävät ja vastuut uudessa direktiivissä eivät ole juurikaan muuttuneet. Valmistaja varmistaa, että tuote on direktiivin mukainen ja tekee tekniset asiakirjat joiden mukaan tuotteen vaatimustenmukaisuus voidaan tarkastaa vielä 10 vuotta tuotannon päätyttyä. Valmistajalla on myös vastuu siitä, että tuotannon käytössä on menettelyjä, joilla varmistetaan että sarjatuotannossa noudatetaan sille asetetut vaatimukset. Valmistajan on varmistettava, että tuotteeseen on kiinnitetty typpi- erä- tai sarjanumero (veneissä CIN-koodi). Valmistajan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa tuotteessa (varusteissa ohjekirjassa tai pakkauksessa ja Huom! veneissä lisäksi CE-kyltissä). Mikäli valmistajalla on syytä epäillä, että markkinoille päässyt tuote on vaarallinen tai että se ei täytä asetettuja vaatimuksia, on hänellä velvollisuus ilmoittaa näistä puutteista markkinavalvontaviranomaisille (Trafi), sekä ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Valmistajan tulee tarvittaessa tehdä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Edustaja: Tarkoittaa unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät.

Valmistajat voivat nimittää kirjallisella toimeksiannolla valtuutetun edustajan. Valtuutetun edustajan tehtäviin ei kuitenkaan saa kuulua teknisten asiakirjojen laatiminen. Valtuutetun edustajan on vähintään pystyttävä säilyttämään tekniset asiakirjat 10 vuotta ja pystyttävä tekemään markkinavalvontaviranomaisten kanssa yhteistyötä.

Maahantuoja: Tarkoittaa unioniin sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta (EU:n ulkopuolelta) tuotavan tuotteen unionin markkinoille.

Maahantuoja on tässä erittäin tärkeässä roolissa ja tällä halutaan varmistaa se, että ainakin yhdellä EU:n sisällä olevalla kaupallisella toimijalla on vastuu varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja dokumenttien säilyttäminen. Maahantuojalla on näin ollen velvollisuus varmistaa, että tuotteet ovat vaatimuksen mukaisia ja että valmistaja on suorittanut asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn sekä varmistaa, että tuotteen tekninen dokumentaatio on saatavilla vielä kymmenen vuotta markkinoille saattamisen jälkeen. Maahantuojan on ilmoitettava nimensä, rekisteröity toiminimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoitteensa tuotteessa (varusteissa teksti ohjekirjassa tai pakkauksessa voi olla riittävä). Mikäli maahantuojan on syytä epäillä, että markkinoille päässyt tuote on vaarallinen tai että se ei täytä vaadittuja vaatimuksia, on hänellä velvollisuus ilmoittaa puutteista markkinavalvontaviranomaisille (Trafi), sekä ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja mahdollisesti korjata, tai testata tuote ja ilmoitettava asiasta markkinavalvontaviranomaisia. Maahantuojan tulee tarvittaessa tehdä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Jakelija (jälleenmyyjä): Tarkoittaa muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, (eli muuta kuin valmistajaa tai maahantuojaa), joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla

Jakelijan tehtävä on lähinnä tarkistaa, että valmistaja ja maahantuoja ovat hoitaneet omat velvollisuutensa. Jakelijan on varmistettava, että kuluttajalle annetaan asianmukainen omistajan käsikirja maan kielellä (Suomessa suomi ja ruotsi) ja vaatimustenmukaisuuden vakuutus. Mikäli jakelija epäilee, että tuote on vaarallinen tai että se ei täytä asetettuja vaatimuksia, on keskeytettävä tuotteen myynti tai korjattava tuotteet ja ilmoitettava markkinavalvontaviranomaisille korjaavista toimenpiteistä. Tarvittaessa jakelijan on tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Yksityinen maahantuoja: Tarkoittaa unioniin sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka muun kuin kaupallisen toiminnan yhteydessä tuo tuotteen kolmannesta maasta unioniin aikoen ottaa sen omaan käyttöönsä.

Mikäli valmistaja ei ota vastuuta veneiden CE-merkinnästä, on yksityisen maahantuojan itse varmistettava, että tuote on direktiivin mukainen. Tämä koskee kaupallisia tahoja lähinnä silloin, kun käytettyjä veneitä tuodaan EU:n ulkopuolelta ja myydään. Yksityinen maahantuonti johtaa aina rakentamisen jälkeisen arviointiin (PCA) ja ilmoitetun laitoksen käyttämiseen sertifiointiprosessissa.

Markkinavalvontatapauksia silmällä pitäen on kaikkien kaupallisten toimijoiden säilytettävä rekisteriä siitä, mille toisille kaupallisille toimijoille on toimitettu tai miltä ostettu huvivenedirektiivin alaisia tuotteita viimeisen kymmenen vuoden aikana.

On erittäin tärkeää muistaa, että maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä direktiivin mukaisena valmistajana ja sitä koskevat samat velvollisuudet kuin valmistajaa silloin, kun se saattaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillä tai muuttaa jo markkinoille saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa tämän direktiivin vaatimusten täyttymiseen.

Uuden direktiivin aikana kaikkien kaupallisten toimijoiden on huomioitava, että markkinoille saatettavat tuotteet on päivitettävä määrätyn siirtymäajan sisällä, aina harmonisoidun standardin (tai säännön) muuttuessa. Voimassa olevien EN ISO Small Craft-standardien tilanne kannattaakin tarkastaa jatkossa vuosittain, ellei tilanteesta tiedottaminen kuulu Ilmoitetulta Laitokselta saatavaan palveluun.

Taulukossa ja tekstissä tehtävät on kirjoitettu lyhyesti ja tässä on avattu vain direktiivin pääkohdat. Direktiivin luvussa II on tarkemmin määritelty eri toimijoiden vastuut ja tehtävät lakitekstien muodossa. 

Max Johansson

Lähde: Guide to the NEW Recreational Craft Directive 2013/53/EU
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/53/EU

Artikkeli on julkaistu Finnboat News-lehdessä nro 3/2015