Finnboat varnar för farliga båttillbehörsanskaffningar utanför EU

Ajankohtaista

farliga båttillbehörsanskaffningar

Enligt Finnboats uppskattning har privatpersoner infört talrika farliga båttillbehör, bl.a. värmare för inneutrymmen som innehåller livsfarlig asbest. Då konsumenten beställer en produkt utanför EU fungerar han själv som importör och svarar för att säkerhetsföreskrifterna som är i kraft i Finland uppfylls.

Näthandelns enkelhet och fördelaktiga priser inspirerar att titta på utländskt utbud. I de utländska nätbutikerna kan man jämföra många olika alternativ, men ofta är den enda tillgängliga informationen en reklamartad presentation som produktens säljare skrivit.

Detta har föranlett missförstånd hos konsumenten, då man till exempel inte på förhand fått en rätt bild av produktens mått eller egenskaper. Då det ofta är besvärligt att returnera produkten bär beställaren risken ifall den anskaffade produkten inte lämpar sig för den planerade användningen.

Importören som skaffat produkter utanför EU svara för att produkterna uppfyller europeiska krav samt möjligen internationella specialkrav. Före införseln skall importören försäkra sig om att tillverkaren har skött om bedömningen av produktens försäkran om överensstämmelse, uppgjort de stipulerade tekniska dokumenten och EU-försäkran om överensstämmelse samt fäst de krävda märkningarna på produkten, såsom CE-märkningen.

I Finland måste importören också försäkra sig om att de stipulerade dokumenten medföljer produkten, såsom användnings-, installations- och serviceinstruktionerna samt övriga behövliga säkerhetsuppgifter på finska och svenska.

Livsfarlig asbest har hittats i en kinesisk värmare

En kinesisk dieselvärmare, som i maj 2019 testades i en båtbranschpublikation, innehöll förutom installationstillbehör av svag kvalitet också asbest, som redan år 1994 totalförbjöds i Finland.

EU:s kemikalielagstiftning REACH förbjuder tillverkningen, utsläppande på marknaden och användningen av produkter som innehåller asbest. Ifall konsumenten beställer en värmare som innehåller asbest genom en nätbutik utanför EU och säljer värmaren eller båten, där värmaren installerats, är han själv ansvarigt för en verksamhet som strider mot EU:s kemikalielagstiftning.

Användningen av asbest är allmänt bl.a. i Kina och Ryssland trots hälsoriskerna, men apparater som innehåller asbest är inte förenliga med kraven i Finland. Genom att anskaffa och installera apparater, som inte uppfyller europeiska krav, kan du utsätta dig själv och din omgivning för fara.

Enda sättet att försäkra sig om apparatens säkerhet, överensstämmelse, funktion och ansvarsfullhet är att skaffa produkterna från en tillförlitlig europeisk tillverkare eller importör.

Finnboat rekommenderar, att då man gör båttillbehörsanskaffningar också iakttar produkternas bakgrund och användbarheten även i framtiden. Till exempel är det vid anskaffning av värmare bra att försäkra sig om apparatens reparationsmöjligheter och kompabilitet med biobränslen samt att även begrunda anskaffningens ekologi och helhetsekonomin bl.a. ur livscykelkostnadernas synvinkel.

Läs mer: