Finnboat varnar för överåriga luftfyllda flytvästar

Ajankohtaista

Båtbranschens Centralförbund Finnboat påminner inför toppsäsongen för flytvästar om de luftfyllda räddningsvästarnas regelbundna kontroll och service. Över 10 år gamla uppblåsbara flytvästar kan utgöra en risk då luftbehållarna eventuellt blivit sköra.

flytväster

De första uppblåsbara flytvästarna kom ut på marknaderna i Finland redan på 1970-talet. De luftfyllda flytvästarna har kontinuerligt blivit allt populärare tack vare sin ringa storlek och då de påklädda är bekväma.

Det är lätt att försäkra sig om funktionaliteten hos en traditionell flytväst fylld med flytmaterial, men den uppblåsbara flytvästen måste utöver en hel luftbehållare ha en fylld gaspatron och fungerande utlösare. I över tio år gamla västar kan problem även uppstå i och med att tygmaterialet blir skört.

”De uppblåsbara flytvästarnas textilmaterial har behandlats lufttätt och detta lufttäta överskikt kan med tiden få sprickor, då det främst i brytningsställen kan uppstå hårfina sprickor”, berättar Båtbranschens Centralförbund Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Reservdelsserie medföljer

De uppblåsbara flytvästarna har i år utgjort tyngdpunkten även vid båtklubbarnas säkerhetskontroller. Enligt Segling och båtliv i Finland rf:s instruktioner skall västarna årligen servas enligt tillverkarens föreskrifter och en utförd service skall märkas på västarna. De uppblåsbara flytvästarna skall också åtföljas av en reservdelsserie, dvs. en oanvänd utlösare och koldioxidpatron för varje väst.

Man kan kontrollera västarna själv genom att använda till exempel Crewsavers bruksanvisningar, men de skall servas vart tredje år hos ett befullmäktigat serviceföretag.

I vissa västar har man upptäckt, att gaspatronen med tiden skruvar upp sig själv. Flytvästarna skall därför kontrolleras regelbundet och man skall försäkra sig om att gaspatronen sitter ordentligt fast för att västarna vid behov skall fyllas med luft. Därtill skall man kontrollera att västarna inte läcker genom att fylla dem med luft för en tidsperiod om minst 12 timmar.

I Finland finns i bruk tiotals tusen överåriga flytvästar

Med god tillsyn kan man tryggt använda uppblåsbara flytvästar t.o.m. 10–15 år efter tillverkningsdatum. Förordningen om personlig skyddsutrustningen dvs. PPE-direktivet beordrar tillverkaren att märka tillverkningsdatum på produkten och i bruksanvisningen tillverkningstiden eller maximal användningstid, och den kan kontrolleras också hos serviceföretaget.

”Enligt uppskattning finns det tiotals tusen överåriga flytvästar i bruk i Finland, om vilkas trygghet man är osäker”, uppskattar Pajusalo.

En uppblåsbar flytvästs trygga användningstid definierar tillverkaren. Myndigheterna och båtbesiktarna förhåller sig tills vidare varierande till användningstiden, men serviceföretagen följer däremot den av tillverkarens fastställda maximala användningstiden och servar inte mera föråldrade västar.

De luftfyllda flytvästarna skall servas regelbundet

Då konsumenten skaffar en uppblåsbar flytväst lönar det sig för honom att försäkra sig om tillgängligheten av reservdelar och eventuell auktoriserade servicepunkter. En uppblåsbar flytväst skall kontrolleras tillräckligt ofta och det lönar sig att serva eller låta den servas regelbundet åtminstone en gång i året.

  • Då en uppblåsbar flytväst har aktiverats eller aktiverat sig, skall engångsdelarna dvs. koldioxidbehållaren och patronen bytas ut till nya.
  • En uppblåsbar flytvästs koldioxidbehållare kan man kontrollera genom att väga den: jämför den med en köks- eller brevvåg mätta vikten med den om finns instansad på behållaren.
  • På automatmodellernas säkring har man utmärkt antingen bytesdatum eller tillverkningsdatum. Utred bytestidpunkten vid behov hos ett befullmäktigat serviceföretag.
  • Ifall den uppblåsbara flytvästen är officiell besiktningsutrustning, måste den ha kontroll- eller serviceföretagets inspektionscertifikat.
  • I skilda tillverkares flytvästar använder man ett tiotal olika utlösningsmekanismer. Det finns olikheter speciellt i utlösningssäkringarna och de kan inte användas i kors. Koldioxidbehållarna passar ofta i alla mekanismer, med undantag av behållare med bajonettfästning, vilka är tillverkar- och mekanismspecifika.
  • Inom yrkessjötrafiken skall de luftfyllda flytvästarna kontrolleras/servas årligen av ett auktoriserat serviceföretag. I dessa västars utrusning ingår alltid ett nödljus.

Den officiella kontrollen och servicen omfattar västens fyllning till stipulerat tryck och kontroll av tätheten under 16–24 timmar. Även slitna och skadade delar byts ut och saknade delar ersätts med nya. Därtill granskas blåsrörets ventil. I vissa tillverkares västar försäkrar man sig om att mekanismens hammarutlösare fungerar och tätningarna samt säkringarna byts vid varje service.

Den tio år långa totala användningstiden är den av tillverkaren uppgivna maximala användningstiden, men ifall västarna är i kontinuerligt hårt bruk kan deras användningstid vara kortare.

”Ifall västarna används 24/7 under långa seglingsresor, kan användningstiden stanna vid ett halvt år. Då man skaffar uppblåsbara flytvästar lönar det sig att alltid för försäljaren berätta möjligast noggrant användningssyftet och uppskatta användningsgraden, för att västarna möjligast väl skall uppfylla behoven”, konstaterar Pajusalo.